{ SKIP }
文:傑克  
POSTED ON 25 May 2020

諷刺,是一種文學手法,常採用誇張、嘲弄、反諷等方式,從而產生幽默的效果,博觀眾一笑。諷刺是製造笑話的良方,讓大家可以開懷笑一餐,而除此之外,仲有唔少好處㗎!

紓緩一肚怒氣

對某一件人或事作出諷刺,多數是因為這些人或事有荒謬、不合乎常理的地方,令人不舒服甚至怒氣沖沖。如果有人拿事件作出諷刺演繹,就可將大家的怒氣化解,獲得紓緩的空間。怒氣積累過多或會造成情緒病,將怒氣化為歡笑,有助紓緩身心,因此,我們才喜愛看棟篤笑,藉以紓緩生活上的各種悶氣與怒氣。

刺激創意思維

要對某人或某事作出諷刺,並不是容易的事。首先要掌握到重點,有哪些位置值得拿來嘲弄一番,因為拿錯重點就達不到幽默效果。然後又要思考如何舖排事件,演繹時怎樣放置punchline,如何捉緊觀眾情緒,爆發笑點,如此種種都需要精密計算,可見諷刺是有助刺激創意思維,是良好的腦部訓練。

讓大眾關心事件

有時候,我們會忙於生活與工作,對一般時事新聞都會過目即忘,沒法看清事件。但有時睇到諷刺的演譯,就會加深對事件的印象,並會對事件產生好奇,為甚麼該事件會被人拿來嘲諷?然後我們會去尋求事件的來龍去脈。因此,諷刺有時不是笑過就算,而是會提升大家尋找真相的意欲。

被諷刺者可自我檢討

而對於被諷刺者,其實也極有幫助。無錯,被人嘲諷或有點不好受,但諷刺其實並無惡意,旨在以另類手法表達對事件之睇法,被諷者可藉此機會作出反思,為甚麼事件會被其他人拿來嘲諷?當中有甚麼值得諷刺的地方?檢討過後,才會令自己有新體會,下一次就會做得更好,以防再成為被嘲諷的對象。

又盛讚中國有好多「聰明、勤力嘅人」
powerandmoney
Elon Musk被問經營心得 「掉低啲PPT做好啲Product啦!」
03 Aug 2020
簡單啲黎講,佢嘅豪華生活,原來係假架!
powerandmoney
【Dan Bilzerian】丹爺被前員工控告 揭發虧空公款充大頭
02 Aug 2020